VSL stärker det systematiska säkerhetsarbetet

VSL är ett kunskapsföretag som hjälper företag och myndigheter att utveckla och genomföra systematiskt säkerhetsarbete. Våra konsulter medverkar i ledande och stödjande roller beroende på kundernas behov och önskemål.

Krisövningar och utbildning

VSL planerar, genomför och utvärderar krisövningar. Vi utbildar och övar individer, grupper och hela organisationer att hantera kriser. Vår övningsportal CITE förenklar arbetet. Läs mer om krisövningar och utbildning.

Krishantering och krisberedskap

VSL hjälper till att utveckla ledningsgrupper, arbetsrutiner och planer för krishantering. God krisberedskap är resultatet av tekniska, organisatoriska och operativa förberedelser. Förmågan testas och vidareutvecklas i krisövningar och funktionsprov. Läs mer om krishantering och krisberedskap.

Kontinuitetshantering

Helhetssyn på verksamheten och dess kritiska processer är grunden för att förebygga störningar, begränsa skador och återställa driften vid avbrott. VSL hjälper kunderna att utforma strategier och lösningar för kontinuitet i verksamheten och medverkar i implementering, övningar och tester. Läs mer om kontinuitetshantering.

Riskhantering

VSL leder och stöder risk- och sårbarhetsanalyser och säkerhetsskyddsanalyser. Kunskap om riskbilden vägleder åtgärder för att förebygga skador och minska sårbarheter i verksamheten. Läs mer om riskhantering och risk- och sårbarhetsanalys.