Genomförda projekt

Vi har genomfört ett stort antal projekt inom forskning och utveckling.

Klicka på länkarna för att läsa mer om våra projekt.

Vattenhanteringsgrupp i Ångermanälven

Pilotprojekt om dammägares förberedelser för vattenhantering vid svåra situationer.

Läs mer...

Drönarbesiktning av elnät

Besiktning av högspänningsnät med hjälp av drönare

Läs mer...

Hanteringen av Covid-19

Utvärdering av hanteringen av Covid-19 pandemin

Läs mer...

Säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS) i energisektorn

VSL hjälper företag i energisektorn att uppfylla kraven i NIS-regleringen.

Läs mer...

Vattenhantering vid svåra situationer

VSL leder projekt om vattenhantering vid svåra situationer i reglerade vattendrag.

Läs mer...

Dammsäkerhet för ledare

VSL presenterar projekt vid utbildning för dammsäkerhetsansvariga.

Läs mer...

Skogsbränderna sommaren 2018 och dammsäkerheten

Projektet utreder erfarenheter från skogsbränderna sommaren 2018 ur ett dammsäkerhetsperspektiv.

Läs mer...

Stabsutbildning för Jordbruksverkets krisorganisation

VSL har hjälpt Jordbruksverket med framtagning och genomförande av en stabsutbildning.

Läs mer...

Expo Vallastaden 2017

Säkerheten vid Vallastaden 2017: Bo- och samhällsexpo i Linköping

Läs mer...

Att varna allmänheten vid dammhaveri

VSL genomför projekt om varning av allmänheten vid dammhaveri inom ramen för Energiforsk.

Läs mer...

Samordnad beredskap

VSL hjälper elnätsföretag i Västsverige att utreda förutsättningarna för samordnad beredskap.

Läs mer...

Styrel

Styrel - prioritering för att vid en eleffektbrist kunna styra el till samhällsviktiga elanvändare

Läs mer...

Myndighetsgemensam utvärdering av samordnade insatser vid epizootier

Metodutveckling för myndighetsgemensam utvärdering av samordnade insatser

Läs mer...

Analys av olycks- och tillbudsrapporter

VSL hjälper MSB med analys av olycks- och tillbudsrapporter

Läs mer...

Forskningsprojekt om beredskapsövningar

Dammägares beredskapsövningar: nuläge, utblick och metodutveckling

Läs mer...

AAR-studie

AAR-studie, erfarenhetsåterföring och lärande i insatsorganisationer

Läs mer...

Samverkan vid epizooti

Projekt för utvecklad samverkan vid epizooti.

Läs mer...

Mobilt observatörsstöd för krisövningar

VSL utvecklar mobilt observatörsstöd för krisövningar med stöd från VINNOVA och Tillväxtverket.

Läs mer...

Kommunal risk- och sårbarhetsanalys

VSL stödjer risk- och sårbarhetsanalys i Lidingö stad enligt den nya förordningen.

Läs mer...

Risk- och sårbarhetsanalys för elnät

VSL stödjer risk- och sårbarhetsanalys för lokala elnät.

Läs mer...

CRISIS

Forskning och utveckling inom EU:s sjunde ramprogram.

Läs mer...

IMPACT

Säkerhet till sjöss – från riskminimering till ett aktivt förebyggande arbete

Läs mer...

Ökat lärande inom kärnkraften

Med strukturerad reflekterande observation vill vi öka erfarenhetsöverföring och lärande inom kärnkraftsindustrin. Vi vill stimulera kunskaputbytet mellan kollegor.

Läs mer...

Säkerhet till sjöss

VSL hjälper Chalmers att utveckla effektiv, säker och hållbar sjöfart. Det övergripande målet för projektet är att öka marin säkerhet och miljöhänsyn i Östersjöområdet.

Läs mer...

Ökat lärande från insatser och övningar

Ökad förmåga att systematiskt ta till vara erfarenheterna från insatser och övningar är målet med detta projekt. I projektet medverkar VSL, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), MSB:s skolor i Sandö och Revinge samt Räddningstjänsten i Linköpings kommun.

Läs mer...

Caglavica – Det goda exemplet

Hur kan vi systematiskt lära oss av incidenter och kritiska händelser som inträffar under internationella uppdrag. I projektet "Caglavica – det goda exemplet" har vi sammanställt data från kravallerna i Caglavica i Kosovo.

Läs mer...

CITE® Communicator

CITE® Communicator är vår nya träningslösning som kombinerar IP-telefoni och mobiltelefoni med verktyg för övervakning och analys av kommunikation i realtid.

Läs mer...

Träning av trafikledningsoperatörer

Utveckling av en ny träningsanläggning för trafikledningsoperatörer vid Vägverket i Nederländerna. VSL och E-Semble har utvecklat och levererat det nya träningssystemet för utbildning och träning av landets trafikoperatörer.

Läs mer...

Simulering av smittspridning

Krisberedskapsmyndigheten finansierar projektet Hot i förändring: Hur riskpopulationer kan identifieras, informeras och skyddas vid smitta och bioterrorism. Projektet drivs vid Linköpings universitet och ANSER Strategic Studies, Washington DC.

Läs mer...

NBC-indikeringsfordon

System för sammanställning, rapportering och presentation av sensordata i NBC-indikeringsfordon.

Läs mer...

NBC-demonstrator

I detta projekt har vi utvecklat en nätverksbaserad testbädd för att möjliggöra integrering av information för olika ledningstjänster. Syftet har varit att stödja en evolutionär utveckling av ett nytt ledningssystem för att hantera NBC-incidenter.

Läs mer...

WVR-illustrator

I detta projekt deltog vi i utvärderingen av luftstridssimulatorn tillsammans med piloter från F17.

Läs mer...

Interaktiva, adaptiva marksensornät

Med syftet att få med fler användarsynpunkter som komplement till de tekniska kraven deltog vi i en studie av interaktiva och adaptiva marksensornät.

Läs mer...

Mobil varning

Med den ökande användningen av mobiltelefoner och andra trådlösa nätverk som täcker stora geografiska områden, följer nya möjligheter att nå individer som befinner sig i ett område där en olycka har skett.

Läs mer...

TNA

Försvarets forskningsinstitut (FOI) förser Försvarets materielverk (FMV) med träningsbehovsanalys (TNA) för korvetter i Visby-klass. VSL AB medverkar i detta projekt på konsultbasis.

Läs mer...

Framtida marina ledningssystem

Syftet med projektet var att korta tiden för utvärdering av marina uppdrag. Ny teknik ombord samt effektivare dataintegration kortade ner tiden från dagar till timmar.

Läs mer...

Interaktivt utbildningsmaterial NBC

Detta projekt producerade ett interaktivt utbildningsmaterial för NBC-skydd.

Läs mer...

Dokumentation och analys av marina operationer

I detta projekt har vi utvecklat mjukvara som kan extrahera information från fartygets ledningssystem.

Läs mer...

Visualisering av räddningsinsatser

Vi planerade och deltog i flera övningar och fältförsök för att evaluera metoder och verktyg. Resultaten var positiva och visade att MIND kan användas för att stödja civil verksamhet.

Läs mer...

Analys av ledningssystem

Nya metoder och verktyg underlättar analys av ledningskommunikation.

Läs mer...

Simuleringsbaserat beslutsstöd

I detta projekt utvecklade vi metoder och teknik för ett simuleringsbaserat beslutsstöd för NBC-skydd. Målet var att utveckla ett system som stödjer en beslutsfattare i alla delar av en insats. Allt eftersom ny information blir tillgänglig så förfinas prognoser och riskanalyser.

Läs mer...

MIND

MIND-systemet har sedan 1993 använts som forskningsinstrument för att utveckla metoder och teknik för träning av olika insatsstyrkor och för värdering av komplexa system.

Läs mer...

Instrumentering av styrkor

I detta projekt använde vi ett experimentellt instrumenteringsssytem som innefattade simulering, datainsamling och visualisering av övningen. Vi medverkade också i utveckling av nya träningsmetoder.

Läs mer...