Samverkan vid epizooti

Vid pandemiskt utbrott av djursjukdomar, så kallad epizooti måste flera olika myndigheter snabbt agera för att minska smittspridningen. Samverkan är viktig för att vinna tid och för att olika åtgärder blir så effektiva som möjligt.

I projektet genomförs seminarier med Jordbruksverket och Sveriges länsstyrelser i syfte att klarlägga roller och ansvar samt att utveckla såväl enskilda beredskapsplaner som den nationella zoonosplanen.

VSL deltar i planeringen och förberedelserna av de tre nationella seminarierna, leder och utvärderar dessa, samt skriver en resultatrapport.